Каква е продължителността на клиничното проучване?

Каква е продължителността на клиничното проучване? Някои клинични проучвания продължават няколко седмици, други – с години. Всичко това зависи от целите и сложността на изследването. Времето на изследването винаги е посочено в протокола. Комисиите по етика наблюдават напредъка на проучването до приключването му. Проучването може да бъде спряно в даден момент, по време на хода му, ако комисията по етика прецени, че то не е безопасно за участниците в него.

Каква е продължителността на клиничното проучване?

Плаща ли се на пациентите да участват в проучване? Не, на пациентите обикновено не се плаща за участие в клинично проучване.

Изключения са клиничните проучвания във фаза I, когато лекарството се използва за първи път при здрави доброволци, и проучвания за биоеквивалентност, които се провеждат за регистриране на генерични лекарства (генерични копия на оригинални лекарства).

Някои проучвания може да предвиждат плащане на пътни разходи на участниците. В писмената информация за пациента, която той получава в ръцете си, винаги се посочва дали е предвидено заплащане на транспортните разходи за това изследване.

Какви права имат пациентите, които участват в клиничните  проучвания /изследванията?

Никой няма право да принуждава пациент да участва в дадено клинично проучване. Участието в проучването е свободен избор на всеки. Пациентът има право да се откаже от проучването по всяко време и без да посочва причини.

Пациентът има право да получи цялата информация, която го интересува относно изследването, изследваното лекарство и състоянието на собственото му здраве, в пълен и достъпен вид. Информацията за контакт с лекаря, провеждащ изследването, се съдържа в информираното съгласие.

Какво се случва, ако здравето на пациента се влоши?

Здравословното състояние на пациента се наблюдава от лекаря, който провежда клиничното проучване. Ако лекарят прецени, че не е безопасно за пациента да продължи да участва в изпитване, пациентът ще бъде изтеглен от клиничното проучване. Има и други причини, поради които пациентът може да бъде оттеглен от проучването, те са отразени в протокола на изследването и информираното съгласие. Проследяването на здравето на пациентите често продължава след завършване на лечението с изследваното лекарство. Понякога едно клинично проучване предвижда специални програми за осигуряване на пациентите с доказано ефикасно лекарство, докато не бъде регистрирано у нас.

Каква е продължителността на клиничното проучване?
Към началото